2016-10-07

پزشکیانه های شاعر مازندرانی هندوستانی کوچ… بیماری و اعتیاد طالب آملی

محمد طالب آملی مازندرانی از شاعران سدۀ دهم و یازدهم هجری متوفای ۱۰۳۵/۱۰۳۶هـ خطاط و شاعر متخلص به طالب و معروف به طالبا که در آمل ولادت یافت. تحصیل دانش و ادب کرد و از جوانی به شاعری روی آورد. در حدود سال ۱۰۱۰هـ از مازندران بیرون آمد و مدتی […]