2020-07-01

مرغ باغ ملکوت، پیراعلی ملکوتی

       مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۱)   ۱ – دیرهنگام  کمی پیشامرگ استاد علی اصغر فقیهی (۱۲۹۲ـ۱۳۸۲ش) با سید علی ملکوتی آشنا شدم.  اول بار روزی بود که به منزل قدیمی ساخت ۱۳۳۴ش ایشان در خیابان باجک قم روبروی مسجد رضویه رفته بودم. مردی ریزنقش، اصیل‌زاده‌نشان، با شرم […]