2016-10-12

مرثیه فرزندمیرایی و پیشگویی پیشاپیش ویرانستان شوندگی ایران پیشاتیزچنگ اندازی یاساپاسان ترکان مغولی

وقت پريشانى و روزگار قحط مسلمانى زمانه فخر رازى پيش‌آمدى بر رساله حكمت مرگ، سوگنامه جانسپارى فرزند تعابير مذكور بخشى از رساله زيرين است كه ياد خواهد شد. مقدمه اى كه به تقريب پنج سال پيش از مرگ فخررازى و شانزده سال پيش از خيزش ويرانگر ياساپاسان مغول نوشته شده […]