2021-09-13

شاه‌ارزشهای بی‌ارزش شده پادشاهانه

۱ – بنا به نوشته خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست نامه خسرو  انوشیروان، مزدک و پیروانش را   که در روزگار پدرش قدرتی یافته بودند به ترفندی  گرفت و  به معنی دقیق کلمه سرنگون یعنی به شکل عمودی  در چاه‌هایی پیشاپیش کنده شد زنده زنده در گور کرد. زیرا به […]
2021-08-19

باده‌ماهیتی زندگی زمینی

۱ – یهودیان شراب می‌نوشند .حتی در زمره آیینهای دینی آنها نیز هست. پس  در شرع یهود حرام نیست. از سوی دیگر قرنهاست به اندوختن مال  دنیا و از جمله اشتغال به ربا به ناهمکیشانشان مشهورند. زیرا  ب باورشان رباخواری از یهودیان مشروع نیست. پس همراستایی شراب و ربا و […]
2021-08-08

روح روسیه در تاریخ و سیاست

۱ – در تصوف و عرفان اصطلاحی است به نام وحدت وجود. اینکه  عالم  با همه کمیتهای آماری و تنوع دیداری‌اش جز حقیقتی یگانه در صورتهای مختلف نیست همچون شخصی که مراحل جنینی تا مرگ را طی دوره عمر در لباسهای مختلفی که گاه استتارگر است سپری می‌کند. به این […]
2021-08-03

چرایی نیاز به چیستایی‌پژوهی

–   در دانش منطق ارسطویی دو  اصطلاح فلسفی به نام ماهیت/چیستایی و نیز وجود/هستی است.  از نظر ارسطو ماهیت همان پرسش است که آن چیست؟ ماهیت غالبا بر چیزی تعقل‌شونده بدون در نظر گرفتن وجود خارجی آن  اطلاق می‌شود. نیز گویند حقیقت زیرمجموعه ماهیت است زیرا ماهیت هم شامل  […]