2016-09-08

هوشنگ اعلم… نمونه فرازینه مقاله نویسی پارسی نگار دائرة المعارفی تاریخ علم ایران و اسلام

  سالزاد استاد نازنینم  هوشنگ اعلم همسان سهراب سپهری  شاعر دوست داشتنی ام بوده است . هر دوشان  زاده ۱۳۰۷/۱۹۲۸  بوده اند که در این سال  برای نخستین بار ویراسته متن عربی فردوس الحکمه علی بن ربن طبری نیز در برلین به نقفه گیب  چاپ و با مقدمه ادوارد براون […]