برگ

هادی فاطمی… ايام سپرى شده هفده ساله از چهل و هشت سال