هادی فاطمی… پیشگام فرهنگ نوین قم روزگار پهلوی‌شاهیان

2020-06-21
هادی فاطمی

هادی فاطمی… پیشگام فرهنگ نوین قم روزگار پهلوی‌شاهیان

                                                                                      مجموعه فرهنگبانان قم                                                                                        سید هادی فاطمی (۱)     هادی فاطمی… پیشگام فرهنگ نوین قم روزگار پهلوی‌شاهیان                                                                      برآمده از خاندان ریشه‌دار فاطمیان مسجد جمعه قم ۱ – گذر عمر بركات فراوانى دارد. ديده‌ها و شنيده‌ها و خوانده‌ها  طى سالها و ماههاى سپرى شده در اندرون آدمی همسنجى […]