2016-08-13

پزشکی نو سرابی/ شرابی ناب ولی نام و نمایی همچون سرچشمه آب

شارل بودلر شاعر فرانسوى قرن نوزدهمى يادكردى دارد كه از ساليان پيش و به تقريب سه دهه قبل كه اولين بار آن را در ترجمه محمدعلى اسلامى ندوشن خواندم سخت بر ذهنم نقش بسته است و سخت آن را دوست مى‌دارم: «دنيا چه پرشكوه است در پرتو چراغها و چه […]