2021-10-10

ویرانگران پنهان جان و جهان

۱- پیش‌تر یادداشتی از همین مجموعه نوشته شده بود که فرمانروایان راستین همان نهان‌ماندگان از چشم هستند. یکی از مشهورترین اخیرشان خانواده ویروس کووید نوزده بیماری کروناآور است.   ۲- اینکه چرا اینان قدرتمند ولی پنهان از چشمها هستند همین است. زیرا اگر وجودشان و دشمنی‌شان  آشکار  بود دستگاههایی همچون […]
2021-08-05

نیکنام‌باوری آلمان و آلمانیان میان ایران و ایرانیان

۱ – آلمان – آلمانی روح است و  اروپا – اروپایی جسد. زیرا تکانه‌های  بزرگ در اروپا که یاد خواهد شد عملا  از سوی آلمان در تن خاکی این قاره دمیده شده است. وقتی در سال ۱۹۱۸م   اروپای غربی  خاصه انگلستان دست و پای آلمان را سخت بست سقوط  تاریخی […]
2021-07-20

درخت ممنوعه مسیحیان(۱)

۱- در ادبیات مسیحیان تمثیل زیبایی است. اینکه درخت ممنوعه‌  آدم و حوا  آگاهی/علم بوده است. عریان بودند اما نمی‌دانستند.  میوه آن خوردند بی‌پوششی‌شان  را دیدند.  بهشت‌رانده شدند.   اول بار که خواندم بر دل و ذهنم نشست. بیرون نرفت که نرفت. نهالی اندک اندک درختی تناور  شد. میوه‌ بسیار […]
2016-07-19

تاریخچه یک داروی ترکیبی از یونان تا هندوستان

به تقریب سال ۱۳۹۰ بود که آقای دکتر سعید شفیعیون استاد دانشکده ادبیات اصفهان و همسفر اصفهانی من در همایش لاهور پاکستان درباره برءشعثا از من پرسید. یادداشت زیرین را درباره همین مقوله تهیه کردم. چکیده آنکه تا نیمه اول قرن ششم به نام فلونیا مشهور بوده و از آن […]