2016-09-02

بهره وری بهینه از مکاتب پزشکی کهن و نو

بهره وری بهینه از مکاتب پزشکی کهن و نو تاریخ چيست؟ اى. اچ. كار بود كه پرسيد. ترجمه حسن كامشاد وى و كتابش را به ايرانيان شناسانيد. اما ماهیت تاريخ علم و خاصه پزشكى‌اش چيست؟  چه سودى دارد؟ دربارة خاستگاه ريشه واژه، تعريف و چیستایی تاريخ اتفاق نظرى نيست. با […]