2021-08-08

روح روسیه در تاریخ و سیاست

۱ – در تصوف و عرفان اصطلاحی است به نام وحدت وجود. اینکه  عالم  با همه کمیتهای آماری و تنوع دیداری‌اش جز حقیقتی یگانه در صورتهای مختلف نیست همچون شخصی که مراحل جنینی تا مرگ را طی دوره عمر در لباسهای مختلفی که گاه استتارگر است سپری می‌کند. به این […]