2020-07-12

خاستگاه رنجهای آدمی

   خاستگاه رنجهای آدمی     ۱ – کودک و نوجوان و جوان که بودم می‌پنداشتم دانش راستین از جنس کمیت است. بسیار خواندن و شنیدن و نوشتن و گفتن این جهانی گوهر است. سالها پیش بود. روزی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودم. بر سر میزی با […]