2021-09-17

قلیلی اقوال قوم قدیم قم‌- قمی‌وار‌ه‌های قرون قبل

نخست باید دانست بررسی موضوع قم  و قمی دو بخش متمایز از هم دارد:  آنچه مشهور و ظاهری  است اینکه شهری مذهبی است که مردمانش دیندارانی متعصب هستند. بخش پنهانی دیگر   ویژه کسانی است که نسل در نسل قمی بوده نیز  خود و نیاکانش قم زیسته باشند که از […]
2021-09-13

شاه‌ارزشهای بی‌ارزش شده پادشاهانه

۱ – بنا به نوشته خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست نامه خسرو  انوشیروان، مزدک و پیروانش را   که در روزگار پدرش قدرتی یافته بودند به ترفندی  گرفت و  به معنی دقیق کلمه سرنگون یعنی به شکل عمودی  در چاه‌هایی پیشاپیش کنده شد زنده زنده در گور کرد. زیرا به […]
2021-07-22

شرابهای مستی‌‌آور نادیداری

۱ – از زمانی که حافظه چشم و گوشم ثبتهای دیداری و شنیداری را  به یاد دارد نام شراب با ذهنم همجوشی یافته بی‌آنکه تجربه نوشیدنش را  تا این زمان داشته باشم.  چرایی شوق به شراب به باورم  همچون دخانیات و مخدرات به طیفی گسترده از هوس‌زدگی و مد روزبودگی […]