2016-10-12

مرثیه فرزندمیرایی و پیشگویی پیشاپیش ویرانستان شوندگی ایران پیشاتیزچنگ اندازی یاساپاسان ترکان مغولی

وقت پريشانى و روزگار قحط مسلمانى زمانه فخر رازى پيش‌آمدى بر رساله حكمت مرگ، سوگنامه جانسپارى فرزند تعابير مذكور بخشى از رساله زيرين است كه ياد خواهد شد. مقدمه اى كه به تقريب پنج سال پيش از مرگ فخررازى و شانزده سال پيش از خيزش ويرانگر ياساپاسان مغول نوشته شده […]
2016-09-30

پزشکی و دندانپزشکی در شعر انوری ابیوردی

انوری ابیوردی شاعر سده ششم به تعبیر قدماء ذوفنون و به بیان امروزی مردی چند دانشی بوده است. مشهور است چون بازار علم را کساد می‌یابد روی به شاعری می‌آورد. با این همه در پس زمینه می‌توان دریافت که همچون خاقانی از علوم فلسفی و طب و نجوم آگاهی داشته […]
2016-09-16

پیشه پزشکی در سایه روشن باورهای دینی سده های گذشته در لطائف الطوائف فخرالدین کاشفی

اشارت پزشکی دیندارانه در تاریخ ادبیات فارسی در کشورهای شرقی که منتقد و نقاد  و بر ملا کردن حقایق یا به تعبیر حافظ هویدا کردن اسرار  جرم  است ولو اجتماعی و اخلاقی  باشد  و سر بر بالای درا می رود یعنی  افشاکننده رازها  بهای گزافی می پردازد که انگ خیانت […]