2021-08-25

ناقرآنیات نامقارن ناقرین‌قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌همانی … قرآن‌‌تقارنی‌نمایانی قرآن‌قاریان‌نمایان

۱ -بسیاری داده‌ها و  پدیده‌ها به دست و زبان و قلم خاصه پساپیدایش صنعت چاپ وزان پس رسانه‌های همگانی پیشا-پسارایانه‌ای  سریع‌الانتشار مکانی – زمانی و امکان نظردهی ولو اشتباه و مغرضانه از یک سو و از سوی دیگر دخالت قدرتمندان و ثروتمندان القاءگر نادرستیها  تبلیغ‌گونه  بسی آلوده شده است.   […]
2021-08-19

باده‌ماهیتی زندگی زمینی

۱ – یهودیان شراب می‌نوشند .حتی در زمره آیینهای دینی آنها نیز هست. پس  در شرع یهود حرام نیست. از سوی دیگر قرنهاست به اندوختن مال  دنیا و از جمله اشتغال به ربا به ناهمکیشانشان مشهورند. زیرا  ب باورشان رباخواری از یهودیان مشروع نیست. پس همراستایی شراب و ربا و […]
2020-06-19

نادیدنیها فرمانروای دیدنیها

دیده‌ها، بردگان اربابان  نادیده‌ هندسه هستی خطی و زاویه‌دار نیست. ذهن و زبان و زندگی آدمی‌ است بنیانش خط‌کشی ـ‌ مرزبندی. برآیند هندسه و ریاضی بشری، نابودی مطلق نهایی است دست‌کم در کوتاه‌مدتش  همجوشی یافته با استبداد، ویرانی و کشتار . هندسه و ریاضی بشری است دیرازود سبب مرگ نفس […]