2016-08-25

زمین هماره آکنده از بیماری

چرا در نظام گيتى، بيمارى است و هيچگاه زمين از آن تهى نيست سالها پیش و به تقریب ۱۳۸۱ش مقاله ای در مجله طب کل نگر نوشتم . یادداشت زیرین چکیده ای بازنویسی شده  از مباحث مطرح شده در آن مقاله بوده است. بيمارى، مرز تندرستى و بيمارى را  آشكار […]